REGULAMIN

IV edycji ogólnopolskiego konkursu

„Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu

w roku szkolnym 2013/2014”

 Cele projektu:

  •  Wspieranie i rozwój efektywnych metod nauczania języka niemieckiego
  • Motywacja do poznania kultury Niemiec i nauki języka niemieckiego wśród młodzieży szkolnej
  • Aktywizacja środowiska nauczycieli języka niemieckiego poprzez realizację prac projektowych
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami
  • Propagowanie kultury i języka niemieckiego

 Opis projektu:

Nauczanie języka niemieckiego stawia dzisiaj przed nauczycielami nowe wyzwania, takie jak ekspansja języka angielskiego i rosnąca popularność innych języków obcych wśród młodzieży. W związku z powyższym powstają pytania: Jak motywować uczniów do aktywnej nauki języka? Jak ułatwić uczniom poznawanie kultury naszego sąsiada? Jak atrakcyjnie przedstawić bogatą kulturę Niemiec?

Konkurs ma być narzędziem dla nauczycieli języka niemieckiego do podniesienia aktywności i zainteresowania kulturą i językiem niemieckim. Poprzez pracę grupową i odpowiedzialność poszczególnych członków zespołów projektowych chcemy zaangażować uczniów i nauczycieli do kreatywnej i nowoczesnej formy pracy grupowej.

    § 1

Konkurs skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego w szkołach publicznych i niepublicznych z całej Polski.

§ 2

Przedmiotem konkursu jest opis projektu (max. do 5 stron) zrealizowanego w szkole na lekcjach lub zajęciach dodatkowych języka niemieckiego w roku szkolnym 2013/14 lub, który jest w trakcie realizacji, ale planowane zakończenie nastąpi do końca roku szkolnego 2013/14.

Dokumentacja projektu: opis projektu wraz z załącznikami ilustrującymi przebieg

projektu nie może przekraczać 20 stron formatu A4. Załączniki typu fotografie, kserokopie, ulotki, broszury itp. wielkość czcionki 12, ilość znaków na stronie: 1800.

Opisy projektów mogą być napisane w języku polskim lub niemieckim lub być dwujęzyczne.

Do dnia 30 listopada 2013 przyjmujemy zgłoszenia od nauczycieli do udziału w tym projekcie. Na stronie internetowej Centrum Herdera dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i przesłać albo pocztą elektroniczną albo pocztą zwykła.

§ 3

Opis projektu na konkurs z dopiskiem „Projektarbeit Polen” należy dostarczyć lub przesłać pocztą do dnia 15 maja 2014 na adres: Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk. Decyduje data stempla pocztowego

Prace można też przesłać w formacie pdf pocztą elektroniczną na adres: herdcen@univ.gda.pl

§ 4

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Kierownika Centrum Herdera.

Komisja konkursowa  oceni prace pod względem:

- Innowacyjności projektu

- Oryginalności projektu

- Atrakcyjności i skuteczności w procesach nauczania
– Formy przekazu;

§ 5

Laureaci konkursu nauczyciele i członkowie zespołów projektowych otrzymają nagrody i dyplomy.

  • Nauczyciele – dwudniowe warsztaty o profilu metodyczno- dydaktycznym. Organizator pokrywa koszty dwóch noclegów w Gdańsku oraz częściowo koszty dojazdu.
  •  Zespoły projektowe – nagrody rzeczowe

§ 6

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych Centrum Herdera UG.

§ 7

Wyniki konkursu oraz prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach internetowych Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane listownie o wynikach konkursu.

§ 8

Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach realizacji Konkursu.

 Organizator: Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Ogarna 26, 80-288 Gdańsk, Tel. 58-305-73-17, mail ; herdcen@univ.gda.pl

Projekt finansowany przez Fundację Herdera.